تمرین های مقدماتی مبانی - علمی کاربردی نگین

:: تمرین های مقدماتی مبانی - علمی کاربردی نگین

تمرین های را روی کاغذ نوشته و جواب آنها را با دقت بنویسید و در ابتدای کلاس بعدی تحویل نمایید :

 

1-    انواع قسمت های یک سیستم کامپيوتری را نام ببرید و هر کدام را مختصر شرح دهید

2-   تقسیم بندی های حافظه را بنویسید و هر کدام را مختصرا شرح دهید

3-  واحد های اندازه گیری حافظه کدامند؟ یک کیلو بایت دقیقا چند بایت است؟

4-  تبدیل های زیر را انجام دهید

 

89=(             )2 =(           )3=(                      )4

 

(1110011101)2=(                       )10

 

 (123)4 = (                      )2

 

5-  اعداد از 1 تا 16  را در مبنای 2 بنویسد

6-  عدد بعد از (1100111)2   چه عددی می شود ؟  عدد قبل از آن چه عدی می شود؟

7-  کد گذاری ASCII  چیست ؟ توضیح دهید نام خود را با کد های ASCII  بنویسید

 

منبع : گروه آموزشي کامپيوتر نظري استان چهارمحالتمرین های مقدماتی مبانی - علمی کاربردی نگین
برچسب ها : دهید ,بنویسید

::

دانشجویان گروه امنیت شبکه توجه داشته باشند که در اولین جلسه آزمون برگزار خواهد شد

محتوای آزمون از ابتدای کتاب تا آخر صفحه 57

از صفحه 65 تا 73

صفحه 88 تا 93

صفحه 104 از قاب صفحه پیشنهادی تا آخر صفحه 110

 

ضمنا دانشجویان لازم است تعداد 30 سوال تستی از محتوای صفحات 

(  از صفحه 65 تا 73           صفحه 88 تا 93      

صفحه 104 از قاب صفحه پیشنهادی تا آخر صفحه 110   ) استخراج نموده و در روز کلاس تحویل نمایند .

  

منبع : گروه آموزشي کامپيوتر نظري استان چهارمحال
برچسب ها : صفحه ,صفحه پیشنهادی

تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )

:: تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )

1-تابعی بنویسید که آرایه ای 10*10 را بگیرد و عناصر آن را در یک آرایه 100 خانه ای بگذارد و آرایه را برگرداند

2- تابعی بنویسید که آرایه ای100  خانه ای را بگیرد و عناصر آن را در یک آرایه 10*10   بگذارد و آرایه را برگرداند

3- تابعی بنویسید که آرایه ای 10*10  و نیز عدد N   را بگیرد و سطر N  ام آن را مرتب کند و آرایه را برگرداند

4- تابعی بنویسید که آرایه ای 10*10 را بگیرد و بزرگترین و کوچکترین عضو ان را برگرداند

5- تابعی بنویسید که آرایه ای 10*10 را بگیرد و اعداد اول موجود در آرایه را در یک آرایه یک بعدی بگذارد و برگرداند

6- تابعی بنویسید که آرایه ای 10*10 را بگیرد و بزرگترین عدد هر سطر را پیدا کند و هر ده عدد پیدا شده را در یک آرایه 10 خانه ای بگذارد و برگرداند

7- تابعی بنویسید که آرایه ای 10*10 را بگیرد و سطر اول و ستون آخر آن را با هم جابجا کند و آرایه را برگرداند

8- تابعی بنویسید که آرایه ای 10*10 را بگیرد و بزرگترین عدد آرایه و شماره سطر آن و شماره ستون آن را برگرداند

منبع : گروه آموزشي کامپيوتر نظري استان چهارمحالتمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )
برچسب ها : آرایه ,برگرداند ,تابعی ,10*10 ,بنویسید ,بزرگترین ,تابعی بنویسید

تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )

:: تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )

سوالات تئوری برای اولین جلسه بعد از تعطیلات عید :

 

دانشجویان برای کار عملی لازم است 5 سوال از همین سوالات  را انتخاب کرده و به صورت عملی در محیط C++ نوشته و پس از اطمینان از صحت  هر برنامه آنرا را با شماره خودش ذخیره کنند و همه فایل ها را در یک پوشه قرار دهند  و پوشه بیچاره را فشرده کرده و به صورت ایمیل ارسال نمایند

 

به فایل های ارسالی مشابه هم نمره صفر تعلق می گیرد

 

1-تابعي بنويسيد   كه  يك عدد بگيرد و   عدد اول بعد از آن و عدد اول قبل از آن را  برگرداند

2-تابعي بنويسيد   كه  دو عدد بگيرد و اگر رقم هاي سمت چپ آنها برابرند 1 وگرنه 0  برگرداند

3-تابعي بنويسيد   كه يك عدد بگيرد و  ب.م.م و ک.م.م آن دو عدد را برگرداند

4-تابعي بنويسيد   كه يك عدد بگيرد و بزرگترین و کوچکترین رقم ان را برگرداند

5-تابعي بنويسيد   كه يك عدد بگيرد و  رقم وسط  آنرا حذف كند و تکه سمت چپ و تکه سمت راست را (دو خروجی)برگرداند (تعداد رقم های عدد فرد است )

6-تابعي بنويسيد   كه عدد N را بگيرد و مجموع  10 عدد اول بعد از آنرا برگرداند

7-تابعي بنويسيد   كه عدد N را بگيرد و مجموع  10 عدد متقارن بعد از آنرا برگرداند

8- تابعي بنويسيد   كه عدد N را بگيرد و بزرگترین رقم انرا حذف کند و بقیه آن را برگرداند

9- تابعي بنويسيد   كه عدد N را بگيرد و جاي  بزرگترين رقم آنرا معلوم کرده و قسمت سمت راست و قسمت سمت چپ آنرا برگرداند (مثلا 458326  را بگيرد و 326 و  45  را برگرداند )

10- تابعي بنويسيد   كه عدد N را بگيرد و  اگر  دو عدد اول وجود دارد كه  كه مجموع آنها برابر N است آن دو عدد را برگرداند

11- تابعي بنويسيد   كه  دو عرر بگیرد و تعداد اعداد اول بین آن دو را برگرداند

12- تابعي بنويسيد   كه عدد N را بگيرد و  تعداد مقسوم عليه هاي غير اول آنرا بشمارد و برگرداند

13- تابعي بنويسيد   كه عدد N را بگيرد و   همه اعداد N رقمي را كه در آنها صفر وجود ندارد جمع كند و مجموع را برگرداند

14- تابعي بنويسيد   كه یک عدد بگیرد و رقم سمت چپ و راست آن را با هم جابجا کند و عدد جدید را برگرداند

15- تابعي بنويسيد   كه عدد N  و M را بگيرد و تعداد اعداد اول و تعداد اعداد متقارن بین آن دو را برگرداند

منبع : گروه آموزشي کامپيوتر نظري استان چهارمحالتمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )
برچسب ها : برگرداند ,تابعي ,بنويسيد  ,بگيرد ,آنرا ,اعداد ,تابعي بنويسيد  ,تعداد اعداد ,بنويسيد   كه  ,آنرا برگرداند